ໜ້າຫຼັກ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊທ໌ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ກຜຮ” ແມ່ນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຜນການ, ນະໂຍບາຍກະສິກໍາ, ການຮ່ວມມືສາກົນ, ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ວຽກງານສະຖິຕິກະສິກໍາ.